Betingelser

1.  Almindelige betingelser

1.1 Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående betingelser og de angivne priser anvendelse for enhver
pakke og tilkøb, der aftales med Vognturen.dk ApS (CVR: 40 13 70 76) i forbindelse med betaling af
depositum.

1.2 De på websitet opgivne priser samt i det nedenstående er momsfritaget

1.3 I det følgende betegnes Vognturen.dk ApS som udlejer, og dennes kunder betegnes som lejer.

2.  Produktbeskrivelse

2.1 Såfremt andet ikke er anført på lejers faktura, inkluderer studenterkørsel med Vognturen.dk Den Vildeste
pakke. Beskrevet i det følgende (stk. 2.2-2.6):

2.2 Alle kørsler inkluderer en specialbygget studentervogn i størrelse tilpasset den enkelte lejers passagertal
jf. bekendtgørelsen om studenterkørsel. Chauffør og brændstof er inkluderet.

2.3 Studentervogn med over 26 personer er af erfaring nød til at booke minimum 12 timer, hvoraf 11 timer
er kørsel, for at kunne nå alle stop. Studentervogn med kapacitet under 26 personer bør kunne gennemføre
turen på 10 timer, hvoraf 9 timer er kørsel.

Der gøres opmærksom på at chaufføren altid følger de gældende regler om køre- og hviletidsbestemmelser.
Udlejers chauffør møder en time før i det i ruteplanen anførte afgangstidspunkt, således at lejer kan pynte
vognen. Dette skal fremgå tydeligt af tidsplanen.

Skulle de ovenfor nævnte timer alligevel ikke være tilstrækkelige på jeres rute – enten pga. lang distance
mellem de forskellige stops eller pga. stops med længere varighed end normalt, vil det være muligt at tilkøbe
ekstra timer. Hvis ruteplanen allerede på forhånd er planlagt til at tage længere tid end de først bestilte
timer, vil den forventede ekstra tid skulle betales på forhånd via bankoverførsel iht. faktura som udlejer
fremsender. Hvis det viser sig på selve dagen, at tiden løber ift. ruteplanen, så kan der afhængigt af
chaufførens køre- og hviletidsbestemmelser kunne tilkøbes ekstra timer på dagen. Dette afregnes med 2.000
kr. pr. time via MobilePay. Afregning herfor sker efter aftale med chauffør.

Det er kun tilladt at fastgøre pynt og banner med snor og strips. Det er IKKE tilladt at bruge gaffatape.

2.4 Professionelt lyd/lys set up inkl. opsætning og nedtagning. Den vildeste pakke består som udgangspunkt
af minimum to kæmpe højkvalitets tophøjtalere, lyseffekter, røgmaskine og en stor generator inkl.
brændstof der sørger for at ovenstående effekter spiller MAX hele turen igennem, ”plug and play” løsning
med bluetooth adgang, Førertrøje (refleksvest i str. XL), Extreme ølbong, Farverige shades, LED sticks og
fløjter.
Eventuelle gener som kan opstå ved at opholde sig for tæt på de store højtalere i længere tid, er elevernes
eget ansvar.

2.5 Ved afsluttet kørsel sørger udlejers vognmænd for rengøring samt oprydning.

2.6 Samtlige tilladelser til studenterkørsel samt nødvendige forsikringer indhentes af udlejers vognmænd.

3.  Betalingsbetingelser

3.1 Første betaling udgør 25% af det fulde beløb. Denne betaling skal ske inden for to uger efter reservation.
Bemærk: Vognen er IKKE booket, før første betaling er modtaget!

3.2 De resterende 75% betales over 3 rater. Såfremt restbetaling ikke sker rettidigt eller lejer af anden årsag
ikke ønsker at gennemføre turen, refunderes det indbetalte beløb ikke.

3.3 Faktura fremsendes udelukkende pr. e-mail, og betaling skal ske til Sparekassen Kronjylland,
registreringsnummer 6682 og kontonummer 18415461. Ved indbetaling skal skolenavn og klasse oplyses,
ellers registreres indbetalingen ikke.

4.  Ruteplan


4.1 Lejer er ansvarlig for udarbejdelse af køreplanen, som skal udfyldes i udlejers formular (køreplan), og
forpligter sig til at sende denne til udlejer (info@vognturen.dk) senest 30 dage før afgang.

4.2 Lejer forpligter sig til tidsmæssigt at udarbejde den mest optimale rute. Såfremt andet ikke er aftalt, skal
ruteplanen inkludere 1 times pyntning i det samlede antal bookede timer. Husk at medregne ekstra køretid,
da studentervogne ikke må køre på motorvej og maksimalt må køre 40 km/t i byzone og 60 km/t udenfor
byzoner. Tip: Brug Google Maps til at finde den optimale rute og lav evt. også en 5-10% buffer, så
forsinkelser undgås. Normalt vis planlægges der 15 minutters stop ved hver elev – her skal det forventes at
de 5 af minutterne bruges på at komme af/på studentervognen. Samtidigt er det et lovkrav, at chaufføren får
et 30 minutters stop, fremfor et på 15 minutter ca. halvvejs inde i ruten – dette er så chaufføren har
mulighed for at overholde de lovbestemte køre-hvile-tids-bestemmelser.

4.3 Lejer er ansvarlig for at overholde tiden, om end udlejers chauffør selvfølgelig er behjælpelige, hvis det er
nødvendigt.

4.4 Såfremt lejer overskrider den gældende køreplan, koster dette 2.000 kr. pr. ekstra påbegyndt time. Dette
beløb skal betales til MobilePay ifølge aftale med chaufføren inden påbegyndelse af den/de eventuelle ekstra
timer.

5.  Sikkerhed

5.1 Udlejer og dertil knyttet personale forpligter sig til og stræber efter at have sikkerheden i top gennem
fastspænding af lyd- og lysudstyr samt grundig sikkerhedsinformation til klassen på dagen.

5.2 Der må under ingen omstændigheder kastes flasker eller andre genstande ud af bilen, da dette kan skade
både mennesker og biler m.m. Sker dette alligevel, vil vedkommende blive stillet til ansvar – både retsligt
efter gældende lov overfor den eksterne skade der er påført materiel eller person, samt godtgørelse over for
udlejer iht. rimelig bod for den last dette må have lidt udlejer.

5.3 Alle former for brug af fyrværkeri og/eller eksplosive stoffer er FORBUDT.

5.4 Under kørsel og ved standsning er det ikke tilladt at hænge udover vognens sider eller andre åbninger
samt at sidde på siderne og på taget af vognen. Udstigning fra vognen skal udelukkende ske ved parkering og
kun efter tilladelse fra chaufføren.

5.5 Lejer skal sørge for kasser eller beholdere til opbevaring af både tomme og fulde drikkevarer, tasker m.m.
for at undgå flyvende genstande i tilfælde af en hård opbremsning.

5.6 Af hensyn til alles sikkerhed må der IKKE medbringes glasflasker på vognen. Der henvises til at i
medbringer dåser og plastikflasker. Hvis i ønsker at medbringe sprut som anskaffes i glasflasker, skal dette
hældes på plastik flasker.

5.7 Lejer stilles til ansvar for enhver skade på sæder, lydudstyr, lys-setup, eksterne omgivelser samt generelt
på lastbilen Også selvom skaden er hændelig. Eventuelt erstatningskrav udregnes af udlejer og afregnes
mellem lejer og udlejers personale på dagen, hvis dette er muligt. Hvis skaderne først kan opgøres efter
nærmere gennemgang når vognen er tilbage på holdepladsen, vil faktura blive udstedt i vedkommende der
har booket turens navn.

5.8 I tilfælde af misligholdelse af stk. 5 forbeholder udlejer sig retten til bortvisning af enkelte personer eller i
grove tilfælde, at turen stoppes på stedet.

5.9 Udover dette, henviser vi til at man udviser almindelige respekt, høflighed og ansvarlighed på turen – så
bliver det hele meget sjovere for alle parter!

5.10 Udlejer fraskriver sig et hvert ansvar for skader på lejers tøj og andet udstyr denne må medbringe på
turen.

6.  Tilkøb

6.1 Afterparty kan bestilles hos udlejer på forhånd og omfatter lyd- og lysudstyr. Afterparty foregår på turens
sidste stop og varigheden aftales individuelt.

7. Forbehold

7.1 Udlejer tager forbehold for force majeure i tilfælde af, at vejret, eller andre uforudsete hændelser gør, at
vognen ikke kan køre, udstyret ikke kan spille, personalet ikke kan nå frem eller lignende situationer.

7.2 Der tages forbehold for tekniske problemer med studentervogn, generator og andet udstyr. Hvis vognen
eller andet udstyr bryder ned under turen, kan der ikke stilles krav om nyt, og der vil ikke være nogen
reduktion i prisen. Udlejer forsøger dog at udskifte eventuelt materiel med tilsvarende så hurtigt som muligt,
hvis dette er muligt.

8. Forpligtelser

8.1 Udlejer stræber efter altid at give lejer den bedste oplevelse og Danmarks Vildeste Vogntur. Dette opnås
ved at have de fedeste studentervogne, de vildeste højtalere samt den bedste attitude, der tilsammen altid
sikrer misundende øjne fra parallelklasser og andre skoler!

8.2 Udstyret leveres i driftsklar og forsvarlig stand og erstattes uden merpris i tilfælde af udlejers
forsømmelse.

8.3 Udlejer forpligter sig til at gøre kundeoplevelsen og processen så overskuelig og gennemsigtig som
muligt, og der er således ingen skjulte gebyrer eller afgifter – alt er inkluderet i vores priser!

9. Generelt

9.1 Udlejer forbeholder sig retten til at ændre udlejningsbetingelser samt priser uden forudgående varsel
indtil første indbetaling er gennemført og bookingen er bekræftet.

9.2 Lejer har i forbindelse med kontraktens indgåelse givet tilladelse til, at udlejer udsender nyhedsmails til
lejer.

9.3 I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed, udlejer og lejer imellem, benyttes byretten i Holbæk.

9.4 Det er af lovgivnings- og forsikringsmæssige årsager desværre ikke tilladt at medtage andre personer som
ikke er nyudklækkede studenter. Der henvises til nedenstående bekendtgørelse.

9.5 Enhver overtrædelse af reglementet i bekendtgørelsen der vedrører uvedkommende personer på
studenterladet, og som medfører en bøde fra politiet / færdselsstyrelsen, vil blive videresendt og opkrævet
af lejer.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/494

Uddrag fra informationsmøde med Politiet og færdselsstyrelsen juni 2023.06.14
Spørgsmål vedr. personer på ladet under kørslen

Jf. bekendtgørelse 494 af 270516 om eksamenskørsel § 1, så fremgår det heraf, at anvendelsesområdet for
bekendtgørelsen er, at den finder anvendelse ved befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller
traktorvogntog i forbindelse med en afsluttende eksamen af en ungdomsuddannelse af minimum 2 års
varighed.

Udledt ud fra denne tidligere korrespondance, så er det Færdselsstyrelsen fortolkning, at alle der
befinder sig på ladet, skal have gennemført minimum en 2-årig ungdomsuddannelse, før det
relaterer sig til reglerne om eksamenskørsel.
Dvs. personer, der ikke har gennemført uddannelsen, som giver anledning til denne fejring (konkrete
kørsel), må ikke befinde sig på ladet.

Det vil med andre ord sige, at andre personer, eksempelvis forældre, søskende, bartendere, men også ansatte,
herunder ansatte eller indlejede DJ’s – som altså ikke har gennemgået ovennævnte uddannelse og varighed
heraf, således ikke kan befinde sig lovligt på ladet af en varebil, lastbil, eller et traktorvogntog under udførelsen
af selve eksamenskørslen.

Fra Politiets side er dog en samlet opfattelse, at personer, der er ansat i transportvirksomheden, som

eksempelvis medhjælpere, lovligt befinde sig i selve køretøjet under den nævnte kørsel.

Opmærksomheden henledes på, at den endegyldige afgørelse af spørgsmål henføres til en afgørelse ved

domstolene.

Det kan yderligere oplyses, at ved kontakt til fra LEODT til et forsikringsselskab, der forsikrer veterankøretøjer – i

forbindelse med studenterkørsel – i den forbindelse, har oplyst, at der forsikringsmæssigt henvises til
bekendtgørelsens bestemmelser, og at det kan være forbundet med manglende forsikringsdækning for andre
personer end de i bekendtgørelsen nævnte, for så vidt sådanne ”uvedkommende” personer befinder sig på ladet
eller i køretøjet under selve udførelsen af eksamenskørslen.

Sidst opdateret: d. 13. juni 2023

1400++

CHAMPAGNEFLASKER
HAR VI POPPET

14

ÅR SIDEN VI KØRTE
VORES FØRSTE VOGN

3100++

FESTENDE STUDENTER
HAR VI KØRT

Skal du have det ligeså fedt som dem her?

 • "Bedste og vildeste tur!
  Vi havde den bedste og vildeste tur der er intet at klage over det kunne ikke blive bedre.
  Det var nogle mega gode chauffør og en vildt god DJ. Kan klart anbefales det er det hele værd."

  Jesper fra 3.D
 • "Fedeste vogntur i verden!
  Den bedste, fedeste og vildeste vogntur! Alt spillede lige fra vognen til højtaleren til chaufføren. Så profesionelle, og virkelig god kommunikation med medarbejderne. Jeg er så glad for vi valgte at køre med vognturen og kan helt klart anbefale det!"

  Kate
 • "Gik over alle forventninger!
  Virkelig en sindsyg fantastisk dag, hvor chaufføren var pisse flink og dj'en som var helt fantastisk der hjalp med at gøre stemningen og dagen endnu bedre end den allerede var! Kan kun sige min klasse og jeg ikke havde fået en ligeså sindsyg fed en dag, som hvis det var med en anden virksomhed. Kan varmt anbefales, især med dj!!!"

  Stefan Vulevic, Sukkertoppen Gymnasium
 • "Søde og hjælpsomme medarbejdere samt et festfyrværkeri af en DJ
  Jeg var meget glad for min og min klasses oplevelse med vognturen.dk. Vi havde en fantastisk tur, med bl.a. en fænomenal DJ, som virkelig forstod at løfte festen - også selvom vi var trætte hen imod slutningen af turen. Undervejs i forløbet var der ingen tvivl omkring booking eller informationer - både min klasse og jeg følte os trygge ved situationen, og alt forløb som det skulle. Alt i alt kan vognturen.dk helt sikkert anbefales!"

  Clara

Kontakt information

Vogntur.dk
Rørvangsvej 43A
4300 Holbæk
CVR 40137076

E-mail: info@vognturen.dk

Studenterkørsel

Vi kan næsten garantere det største anlæg på den fedeste studenterkørsel. Book os for at gøre jeres studenterkørsel endnu federe! Vi sørger for, at I får en dag i aldrig glemmer.

Video